گروه بحث و گفتگوی تخصصی در حوزه توسعه نرم افزار
گیت هاب:‌ https://github.com/sevlincom
اینستاگرام: seclincom@
...